Arbowet - Arbeidsomstandighedenwet

AO - Arbeidsongeschikt

AOW – Algemene ouderdomswet

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

ERD – Eigenrisicodrager

HRM – Human Resource Management

IVA – Inkomensvoorziening volledig duurzaam arbeidsongeschikten

MKB – Midden- en klein bedrijf

REA – Wet op de re-integratie van arbeidsgehandicapten

RiA – Risico inventarisatie en analyse

RIB – Re-integratieverslag

SVB – Sociale Verzekeringsbank

SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WAB – Wet arbeidsmarkt in balans

Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA – Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Whk – Werkhervattingskas

WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WTL – Wet tegemoetkoming loondomein

WVP – Wet verbetering poortwachter

WW - Werkloosheidswet

WWB – Wet werk en bijstand

WWZ – Wet werk en zekerheid

ZW - Ziektewet

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.