HCS voor werknemers

Veel gestelde vragen van (zieke) werknemers

 • Als je door ziekte niet kunt werken, is dat heel vervelend. Tijdens je arbeidsongeschiktheid hebben je werkgever en jij verschillende rechten en plichten. Lees hier meer over de rechten en plichten van zieke werknemers.

 • Binnenkort heb je een eerste afspraak met één van onze (bedrijfs)artsen. Hoe gaat nu zo'n gesprek met de bedrijfsarts? We leggen je meer uit over waarom deze afspraak belangrijk is voor je herstel en re-integratieproces, hoe je jezelf kunt voorbereiden en welke informatie er met je werkgever wordt gedeeld.

 • De WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA betekent ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Als een werknemer door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en IVA-uitkering. Hier leggen we de betekenis WIA, WGA en IVA en de wet- en regelgeving uit..

 • De Bedrijfsarts heeft de specialisatie in de Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde gedaan en is als medisch specialist geregistreerd in het BIG register.

  Dit is het geneeskundige specialisme dat zich richt op de relatie tussen arbeid en gezondheid.

  De AIOS bedrijfsgeneeskunde is een Arts (BIG-registratie) die in opleiding is tot specialist arbeid en gezondheid- bedrijfsgeneeskunde en werkt bij een als opleidingsinrichting erkende arbodienst. In ons geval HCS. De AIOS werkt onder supervisie van een praktijkopleider. Deze is bedrijfsarts en is tevens als opleider geregistreerd na het volgen van een opleiding om te mogen opleiden.

  De Arts is een basisarts (BIG registratie) met kennis en ervaring op het gebied van arbeid en gezondheid. De arts werkt onder supervisie van een geregistreerde bedrijfsarts van HCS. HCS leidt de artsen bij indiensttreding op via een interne opleiding tot het niveau waarbij ze zelfstandig beoordelingen kunnen doen en adviezen kunnen geven.

  De Verzekeringsgeneeskundige heeft de specialisatie Verzekeringsgeneeskunde gedaan en is als medisch specialist geregistreerd in het BIG register. De verzekeringsgeneeskundige van HCS draagt zorg voor de medische beoordelingen in het kader van de ziektewet en WGA. Tevens kunnen zij beoordelingen doen en adviezen geven in het kader van de wet verbetering poortwachter. Zij werken dan onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts.

  De bedrijfsarts, AIOS bedrijfsgeneeskunde en arts van HCS zijn door HCS opgeleid om de medische beoordelingen in het kader van de ziektewet en WGA te mogen verrichten.

  De praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is opgeleid om op geleide van het door de (bedrijfs)arts vastgestelde re-integratiebeleid een verzuimende medewerker te coachen om de re-integratiedoelstellingen te halen. De praktijkondersteuner adviseert jou en je werkgever over de re-integratie en de daarin behaalde resultaten. De praktijkondersteuner werkt met gedelegeerde taken van de (bedrijfs)arts en valt onder diens inhoudelijke verantwoordelijkheid.

  De bedrijfsarts heeft structureel overleg met de praktijkondersteuner en stuurt zo nodig het beleid bij. Dit kan zijn tijdens het overleg met de praktijkondersteuner op basis van de door hem/haar aangeleverde gegevens, dan wel een nieuwe oproep bij de (bedrijfs)arts. Ook kan de praktijkondersteuner, op basis van de door hem/haar vastgestelde afwijkingen van de verwachtte re-integratieresultaten, een nieuwe afspraak bij de bedrijfsarts maken. Wil je bepaalde zaken persé niet delen met de praktijkondersteuner of een tussentijdse herbeoordeling door de (bedrijfs)arts, dan kan je dat aan de praktijkondersteuner aangeven. Deze zorgt dan voor een afspraak bij de (bedrijfs)arts.

  De medisch casemanager is opgeleid om namens de (bedrijfs)arts medische gegevens te verzamelen om volgens de richtlijnen van de bedrijfsarts vast te stellen wanneer je door de bedrijfsarts gezien moet worden. In veel gevallen zal je echter de medisch casemanager kunnen aangeven dat dit niet nodig is, omdat je op zeer korte termijn de werkzaamheden al weer kunt hervatten.

  De medisch casemanager legt de intake gegevens vast ten behoeve van de (bedrijfs)arts en rapporteert de afspraken die met je zijn gemaakt aan jou en je werkgever.

  De medisch casemanager heeft op indicatie overleg met de (bedrijfs)arts en wordt gesuperviseerd door de (bedrijfs)arts.

 • Als je ziek bent, doet je werkgever hiervan melding in een verzuimsysteem. Ons verzuimsysteem is XpertSuite. We communiceren telefonisch met je of online via DialoogXpert. Dat is een beschermde omgeving, want je privacy staat bij ons voorop. Lees hier meer over XpertSuite voor werknemers.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.