Loondoorbetaling

 • In de volgende gevallen heeft de werknemer recht op loondoorbetaling:

  • Wanneer de werknemer door het coronavirus niet in staat is om zijn bedongen arbeid te verrichten
  • Wanneer de werknemer niet in staat is om zijn bedongen arbeid te verrichten door een reisverbod of verplichte quarantaine
  • Als de werkgever zelf beslist om werknemers (preventief) naar huis te sturen en zij daardoor niet in staat zijn om hun bedongen arbeid te verrichten
  • Wanneer de werknemer op vakantie in quarantaine wordt gehouden in verband met de corona-uitbraak. Hiervoor geldt wel dat de werknemer zich direct ziek dient te melden
 • In het volgende geval heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling:

  • Een werknemer blijft op eigen initiatief thuis, uit angst voor besmetting van het coronavirus. Dit kan gezien worden als werkweigering en mag een werkgever zelfs een loonsanctie opleggen als pressiemiddel, mits er voorafgaand eerst een schriftelijke waarschuwing is afgegeven.
 • Het is wettelijk bepaald dat de vakantiedagen waarop de werknemer ziek is niet gelden als vakantie. De dagen dat de werknemer ziek is gelden als ziekteverlof. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de werknemer om de ziekte zo spoedig mogelijk door te geven.

 • Je moet hem/haar doorbetalen. Maar mogelijk kun je een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je mag hem/haar niet ziekmelden.

Privacy en gezondheid

 • De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij/zij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet raken. Dit zal de bedrijfsarts altijd doen in overeenstemming met de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een spreekuur bij de bedrijfsarts (of de praktijkondersteuner) is niet (direct) aan de orde. Hiervoor volgen we de regels conform de wet verbetering Poortwachter. Jouw re-integratiespecialist wijst je op de verplichtingen die u als werkgever heeft zodra dit aan de orde is.

 • Nee, dat mag niet.

 • Nee, dat mag niet. De werkgever niet vragen naar de aard van de ziekte. Een bedrijfsarts mag dat wel vragen.

Ziekmeldingen

 • Je mag jouw werknemer wel ziekmelden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.6.29, lid 1 BW.

  De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of jouw werknemer het coronavirus heeft staat hier los van.

  • Jouw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen
  • Jouw werknemer is besmet, maar niet ziek
  • Jouw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid)
 • Alleen als jouw werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten mag je hem ziekmelden. Als jouw werknemer niet ziek is, mag je hem dus niet ziekmelden, ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat de werknemer zo mogelijk thuis werken. Is dat niet mogelijk, dan kun je misschien een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • Nee, angst voor het coronavirus is geen reden voor een personeelslid om zelf te besluiten thuis te blijven. Wel kunnen jullie als werkgever en werknemer daar samen afspraken over maken en gebruiken maken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen).

  • Dit hangt af van omstandigheden. Verkoudheid alleen is meestal onvoldoende voor een ziekmelding. Jouw werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat om de bedongen arbeid ter verrichten? Dan kun je hem ziekmelden
  • Is jouw werknemer besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan mag u hem niet ziekmelden. Jouw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Als de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid ter verrichten, kun je hem ziekmelden
 • Jouw werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en een verzuimverzekeraar biedt dan ook geen dekking.

 • Je mag jouw werknemer niet ziekmelden. Voor advies over wat je wel kunt doen verwijzen wij je graag naar het RVIM en UWV.

 • Als de werknemer ziek uit dienst treedt ten gevolge van het coronavirus blijft het proces hetzelfde als bij een “reguliere” ziek uitdiensttreding. De werknemer kan aanspraak maken en recht hebben op een Ziektewet-uitkering.

 • Indien er getwijfeld wordt over de ziekmelding van de werknemer, dient de werkgever dit aan te tonen middels bewijslast. Hierbij kan de werkgever gebruik maken van de inzet van de bedrijfsarts, zodat de bedrijfsarts vast kan stellen of er inderdaad sprake is van ziekte of niet.

Overig

 • Een werknemer kan in beginsel niet verplicht worden om vakantiedagen op te nemen. De werknemer kan in dergelijke gevallen aanspraak maken op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof.

  Calamiteitenverlof:
  Is bedoeld voor kort verlof wegens onmiddellijke privé-noodsituaties met volledig recht op behoud van loon, maar er kunnen aanvullende regels gelden op grond van een personeelshandboek en/of cao (ook ten nadele van de werknemer). Bijvoorbeeld de eerste dag dat een gezinslid wordt opgenomen in een ziekenhuis en/of in quarantaine moet.

  Kortdurend zorgverlof:
  Is bedoeld voor werknemers die voor familieleden moeten zorgen. Kortdurend zorgverlof is beschikbaar voor een korte periode en de duur van dit verlof is afhankelijk van de omstandigheden (met een maximum van tweemaal de wekelijkse arbeidsduur gedurende twaalf maanden). Tijdens dit kortdurend zorgverlof kan de werknemer aanspraak blijven maken op zeventig procent van het normale salaris, maar er kunnen aanvullende regels gelden op grond van een personeelshandboek en/of cao (ook ten nadele van de werknemer).

  Als een werknemer langer thuis wil/moet blijven dan wettelijk is toegestaan, dan zullen de werkgever en werknemer hierover samen afspraken moeten maken, waaronder bijvoorbeeld het opnemen van onbetaald verlof of het opnemen van vakantiedagen.

 • Nee, dat mag niet.

  Gezonde werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kun je misschien een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • De bedrijfsarts kan jou advies geven over hoe je (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen kunt nemen om besmetting te voorkomen. De bedrijfsarts handelt hierin conform de richtlijnen/adviezen vanuit het RIVM, die op dagelijkse basis aan verandering onderhevig zijn.

 • Ja, je bent als werkgever verplicht de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen. Bekijk hiervoor deze informatie van de Rijksoverheid.

 • Op grond van artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om zoveel als in redelijkheid mogelijk is zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving waarin zijn werknemers werkzaam zijn en de gezondheid van haar werknemers. De werkgever moet maatregelen nemen die voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.