Alles wat je als werkgever wilt weten over de NOW-regeling

 • Er is een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW.

  Je kan een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.Jij kan vervolgens de werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

  Duur van de tegemoetkoming is in ieder geval voor 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarde) met nog eens 3 maanden.

  • Er wordt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen (anders vindt er een correctie plaats)
  • Verwachte omzetverlies van tenminste 20%
  • De aanvraag voor een periode van 3 maanden (vanaf maart 2020), die verlengd kan worden met nog eens 3 maanden
  • Omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom

  UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

  In bepaalde gevallen is een accountantsverklaring nodig:

  • Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van 100.000 of meer
  • Vastgestelde subsidie van 125.000 of meer

  In situaties waarin geen accountantsverklaring vereist is, vindt wel controle plaats. Er moet een controleerbare administratie zijn. Verzoeken worden steekproefgewijs gecontroleerd.

  Verklaring derde is nodig voor:

  • Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van meer dan 20.000
  • Een vastgestelde subsidie van meer dan 25.000

  Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt mogelijk een correctie plaats.

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

  Voorbeelden omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

  1. omzetdaling 100% --> tegemoetkoming 90% van je loonsom
  2. omzetdaling 50% --> tegemoetkoming 45% van je loonsom
  3. omzetdaling 25% --> tegemoetkoming 22,5% van je loonsom

  De omzetdaling wordt bepaald aan de hand van de gerealiseerde omzet in 2019 versus de verwachte omzet.

  Bereken je vergoeding hier.

 • De loonsom is het sociale verzekeringsloon (SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremie en werknemersbijdrage pensioen, opbouw vakantietoeslag en eindejaarsuitkering vallen onder de loonsom.

  Het SV-loon staat vermeld op de verzamelloonstaat onder "heffingsloon". Ook is het SV-loon terug te vinden op de verzamelloonlijst Fiscus en UWV cumulatief.

  Bij vaststelling van het voorschot wordt uitgegaan van het SV-loon januari 2020.

 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

  Na de definitieve berekening zal mogelijk een correctie plaatsvinden.

  Bereken je voorschot hier.

 • Ja de tegemoetkoming kan nog worden gecorrigeerd. In eerste instantie wordt een voorschot verstrekt. Dit is op basis van de verwachte omzetdaling.

  Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt mogelijk een correctie plaats. Houd er dus rekening mee.

  • Er dient sprake te zijn van een (verwachte) omzetdaling van tenminste 20%
  • Het gaat om de omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
 • De NOW-regeling kan via UWV worden aangevraagd.

  Aanvraagtijdvak noodpakket 1: verlengd van 31 mei naar 5 juni
  Aanvraagtijdvak noodpakket 2: 6 juli tot en met 31 augustus

 • Een accountantsverklaring is nodig voor:

  • Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van 100.000 of meer
  • Vastgestelde subsidie van 125.000 of meer
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden.

  De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden. Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus.

  Wijzigingen NOW 2.0:
  Wijzigingen alleen NOW-regeling noodpakket 2

  1. Opslag
   De vaste opslag van 30% voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd naar 40%.

  Dit ter ondersteuning voor het behouden van werkgelegenheid.

  1. Bonussen, eigen aandelen en dividend
   Er mogen in over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuur en directie worden uitgekeerd. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht.

  Bonussen aan (gewone) medewerkers, conform het beloningssysteem, zijn wel toegestaan.

  1. Scholing
   Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te gaan doen. Zo kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld. Vanaf juli tot en met december 2020 kan er kosteloos online scholing en ontwikkeladvies worden gevolgd.

  2. Bedrijfseconomisch ontslag
   Correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet extra (50%) verlaagd. De subsidie wordt met 100% verlaagd in plaats van 150%.

  Bedrijven moeten wel in overleg zijn met de vakbond wanneer zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.

 • De tegemoetkoming is voor:

  • Werknemers met een vast contract
  • Werknemers met een flexibel contract
  • Uitzendkrachten
 • Als je een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wil, moet je gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 • Je krijgt hierover bericht van het UWV.

  Je aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Er zal aanvullende informatie worden opgevraagd. Indien je hulp nodig hebt, met het aanleveren van benodigde informatie, helpen wij jou hier graag bij.

 • Openstellen tijdvak:

  Aanvraagtijdvak noodpakket 1: 6 april 2020 tot en met 5 juni
  Aanvraagtijdvak noodpakket 2: 6 juli tot en met 31 augustus

 • De omzetdaling wordt als volgt berekend:
  A: Verwachte omzet bepaalde periode (drie maanden, bijvoorbeeld maart t/m mei 2020)
  B: Omzet 2019 in 4 kwartalen

  Omzetdaling = A/B - 100%

  Als je onderneming na 1 januari 2019 gestart is, geldt een andere referteperiode dan heel 2019. Neem contact op voor meer informatie.

  Bedrijven die voor de consumentenmarkt werken, moeten goed opletten dat ze hun omzet over 2019 exclusief BTW invullen als ze de verwachte omzet voor de komende maanden ook exclusief BTW opgeven.

 • Wij hebben online een rekentool staan.

  Hier kan je alvast de hoogte van de vergoeding en het voorschot berekenen.

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Na de definitieve berekening zal mogelijk een correctie plaatsvinden.

  Je dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend een vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is (in beginsel) een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. De eindafrekening kan lager uitvallen, dan in eerste instantie werd verwacht.

  Heb je acute liquiditeitsproblemen, dan kan je mogelijk geholpen worden met andere maatregelen uit het noodpakket. Neem hiervoor contact met ons op.

 • In de huidige regeling (noodpakket 1) gaat de subsidie voor de werkgever omhoog wanneer er in de maanden maart, april en mei sprake was van een hogere loonsom dan in januari. De loonsom moet drie maal hoger zijn dan de loonsom in januari. Bij de definitieve vaststelling wordt dit verrekend.

  In het tweede noodpakket wordt de maand maart als referentiemaand voor de loonsom gehanteerd.

  Op deze manier kunnen seizoensbedrijven beter gebruik maken van de NOW. De lagere loonsom van januari wordt niet meer als referentie gebruikt.

 • Had u in januari 2020 (of november 2019) geen loonsom? Maar wél in/vanaf maart 2020? Dan kunt u nu mogelijk wél gebruik maken van de NOW-regeling noodpakket 1.0. Als u vanwege de 0-loonsom een afwijzing heeft ontvangen, zal het UWV contact met u opnemen voor de mogelijkheden.

 • Bedrijf recent gestart en daardoor geen gebruik kunnen maken van de NOW? De wijziging van de loonsombepaling biedt nu meer mogelijkheid. De loonsom van maart 2020 kan als referentiemaand worden gehanteerd.

  1. Opslag De vaste opslag van 30% voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd naar 40%.

  Dit ter ondersteuning voor het behouden van werkgelegenheid.

  1. Bonussen, eigen aandelen en dividend Er mogen in over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuur en directie worden uitgekeerd. Ook mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht.

  Bonussen aan (gewone) medewerkers, conform het beloningssysteem, zijn wel toegestaan.

  1. Scholing Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te gaan doen. Zo kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld. Vanaf juli tot en met december 2020 kan er kosteloos online scholing en ontwikkeladvies worden gevolgd.

  2. Bedrijfseconomisch ontslag Correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet extra (50%) verlaagd. De subsidie wordt met 100% verlaagd in plaats van 150%.

  Bedrijven moeten wel in overleg zijn met de vakbond wanneer zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.

Lees hier meer informatie over de NOW.

En hoe wij je kunnen helpen met de aanvraag.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.