Arbowet betekenis

Werkgevers zijn verplicht deze goede arbeidsomstandigheden te creëren, daarvoor is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in het leven geroepen .In de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, staan de werkgeversverplichtingen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te kunnen waarborgen.

De Arbowet is een kaderwet. Er staan geen concrete regels in, maar algemene bepalingen die binnen de kaders van een organisatie toegepast kunnen worden. HCS verstrekt werkgevers informatie over hun verplichtingen en de consequenties van het niet-nakomen van deze verplichtingen.

Regels en verplichtingen werkgevers

Werkgevers hebben volgens de Arbowet bepaalde verplichtingen, waaraan ze moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van hun personeel te kunnen waarborgen:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
 • Zoveel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken.
 • De inrichting van arbeidsplaatsen, werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zoveel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking, door bijvoorbeeld ziekte.
 • Het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de organisatie in kaart te brengen. Lees hier meer over de RI&E.
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E. Hierin geeft een werkgever aan welke risico’s worden aangepakt en binnen welke termijn.
 • Voorlichting geven aan de werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
 • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
 • Het geven van voorlichting aan werknemers over hoe er in jouw bedrijf wordt omgegaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie.
 • Toegang geven tot een veiligheidsdeskundige of preventiemedewerker (intern of extern).
 • Het direct melden en registreren van beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 • Werknemers in de gelegenheid stellen een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Lees hier meer over het PMO.
 • Maatregelen nemen op het gebied van brandbestrijding, eerste hulp bij ongevallen en evacuatie bij calamiteiten. Denk hierbij aan het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er).
 • Het hebben van een basiscontract met een arbodienstverlener zoals HCS.
 • Als de bedrijfsarts daarom vraagt, moet de werkgever hem vrije toegang geven tot de werkvloer.
 • Werknemers kunnen een preventief spreekuur aanvragen bij de bedrijfsarts voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk.
 • Werknemers kunnen om een second opinion vragen bij de bedrijfsarts.

HCS biedt praktische ondersteuning en advies. Lees hieronder meer over onze diensten.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.