Vitale medewerker in de winkel is lekker aan het werk en helpt een klant.

De laatste specificatie van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vermindert de financiële prikkel voor werkgevers om werknemers uit een kwetsbare doelgroep te laten re-integreren.

Steun voor kwetsbare werknemers

Om te stellen wat het huidige beleid betekent voor werkgevers, moeten we kijken naar het verschil met de vorige situatie. Er waren in 2018 twee soorten loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapte werknemers. De intentie van loonkostenvoordelen is, volgens het handboek loonheffingen, ‘zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt’. In praktijk biedt deze regeling financiële tegemoetkomingen voor werkgevers. Zij ontvangen die middels de Wtl-beschikking, naar rato over de loonkosten van het voorgaande jaar.

Voorheen kon men de aanvraag voor een loonkostenvoordeel indienen bij het in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer terwijl er recht op een WIA-uitkering is. Respectievelijk kan dit voordeel voor 3 en 1 jaar aangevraagd worden. Deze loonkostenvoordelen kunnen voor werkgevers oplopen tot maximaal €18.000 . Hierdoor worden werkgevers gestimuleerd om ook werkzoekenden uit kwetsbare groepen in dienst te nemen of zieke werknemers te re-integreren in hun eigen bedrijf.

Nieuwe wetgeving vermindert prikkel tot herplaatsing

Aan de hand van het laatste kennisdocument Wtl (augustus 2019) kan afgeleid worden dat het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer vanaf nu minder gestimuleerd wordt. Hoofdstuk 4.2 vermeldt dat er geen recht op een loonkostenvoordeel is als er gewerkt is vóór de eerste WIA-dag. Dit verslaat het doel van het originele beleid. Als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een functie oppakt, vóór het bereiken van de volledige 104 weken tot een WIA-uitkering, is er gelijk geen aanspraak op het loonkostenvoordeel meer mogelijk. De financiële prikkel om een werknemer te re-integreren, ook in een andere functie, is nu minder van toepassing.

De doelgroep voor het loonkostenvoordeel herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer is aanzienlijk verkleind door de huidige invulling van de Wtl. Het betrof al een relatief kleine doelgroep, waarbij een werknemer na een WIA-toekenning herplaatst wordt of zijn eigen functie (deels) hervat.

De intentie om werkgevers te stimuleren tot het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers wordt door de nieuwe wetgeving gemist. De Wet verbetering poortwachter stelt dat goed werkgeverschap een proactief re-integratiebeleid bevat. Dat beleid wordt met het in werking treden van het laatste Wtl-kennisdocument niet langer aangemoedigd. Hier komt nog bij dat het LKV binnen 3 maanden na de WIA-toekenning moet worden aangevraagd. De opeenstapeling van barrières is zonde voor werkgevers en werknemers. Of deze wijziging in een volgende verzie van het kennisdocument Wtl wordt herzien, houden we in de gaten.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.