Plichten

Als sprake is van verzuim ben je verplicht je in te spannen voor re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter is beschreven welke stappen je in het verzuimproces moet zetten. De Wet verbetering poortwachter schrijft de volgende stappen en termijnen voor:

 • Na 6 weken: de probleemanalyse opstellen
 • Na 8 weken: het plan van aanpak opstellen
 • Vervolgens elke zes weken: een evaluatie van het plan van aanpak
 • Na 42 weken: de 42e week ziekmelding bij UWV
 • Na 52 weken: de eerstejaarsevaluatie
 • In week 91: de WIA-aanvraag
 • Gedurende het hele traject: aandacht voor re-integratie in eigen werk of, of als dat niet langer kan, ander werk bij de eigen of een andere werkgever

Je bent verplicht gedurende maximaal 104 weken ten minste 70% van het overeengekomen loon van een zieke werknemer door te betalen. In de eerste 52 weken geldt als ondergrens 70% van het Wettelijk Minimumloon. In de volgende twee 52 weken kan het loon ook lager zijn dan 70% van het Wettelijk Minimumloon.

Span je je onvoldoende in voor de re-integratie, dan kan het zijn dat je een sanctie krijgt van UWV en nog 52 weken 70% van het overeengekomen loon van jouw werknemer moet doorbetalen. Zie hiervoor ons artikel over onze sanctiespecialisten, die er alles aan doen om dit voor jou te voorkomen.

Verder vallen onder de verplichtingen:

 • Je werknemer op de hoogte stellen van zijn verplichtingen op grond van de Wet verbetering poortwachter.
 • Een casemanager aanstellen.
 • Een re-integratiedossier samenstellen. Het re-integratiedossier bevat alle informatie met betrekking tot het re-integratietraject. Bijvoorbeeld verslagen van gesprekken, ingevulde UWV-formulieren of een overzicht van de activiteiten die je samen met je werknemer hebt ondernomen in het kader van de re-integratie.
 • Je werknemer aangepast werk aanbieden als deze zijn eigen werk niet meer kan doen. Je zieke werknemer heeft dan voorrang ten opzichte van uitzendkrachten of werknemers met een tijdelijk contract.

Als je werknemer door zijn beperkingen binnen jouw organisatie niet meer herplaatst kan worden, moet je er alles aan doen om hem te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. Dit heet een tweede spoor traject.

Rechten

 • Als de re-integratie vastloopt, omdat je er samen met je werknemer niet uitkomt, kun je een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.
 • Werkt een werknemer onvoldoende mee aan de re-integratie, dan mag je de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten. In sommige gevallen móet je dat zelfs doen.
 • Je kunt samen met je werknemer vragen om uitstel van de WIA-beoordeling als de verwachting is dat er herstel gaat optreden.
 • Je kunt samen met de werknemer een vervroegde WIA-beoordeling aanvragen als je verwacht dat je werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijft. Zo’n vervroegde WIA-beoordeling kun je in een traject maar één keer aanvragen.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.