Veelgestelde vragen

 • Je mag je werknemer WEL ziekmelden als deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.6.29, lid 1 BW.

  De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of je werknemer het coronavirus heeft, staat hier los van.f

  • Je werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • Je werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • Je werknemer heeft klachten, maar geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid).
  • Je werknemer behoort tot een hoogrisicogroep, maar is niet ziek.
  • Een gezinslid van jouw werknemer is besmet, maar uw werknemer niet.
 • Je doet ziekmeldingen in XpertSuite (o.a. Schouten Zekerheid, Horecaloket, INretail)

  Neem contact op met jouw re-integratiespecialist of stuur een e-mail naar info@hcs.services met als titel ‘intrekken ziekmelding’. In de e-mail vermeld je:

  • De naam van jouw bedrijf
  • De naam van je werknemer(s)
  • De eerste ziektedag van de werknemer(s)
  • Traject ID van de ziekmelding(en)

  Je doet ziekmeldingen bij Nationale-Nederlanden

  Je kunt je ziekmelding in MeldVerzuim annuleren:

  • Ga naar de optie ‘Overige acties’ op het startscherm
  • Kies vervolgens voor ‘Annuleren ziekmelding’
  • In Meldverzuim staat een handleiding waarin dit verder wordt uitgelegd

  Je doet ziekmeldingen bij Felison, Plusdiensten of Cumela

  Neem contact op met je verzekeringsadviseur om de ziekmelding in te trekken.

  • Alleen als je werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mag je hem ziekmelden.
  • Als je werknemer niet ziek is, mag je hem dus niet ziekmelden, ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat je werknemer zo mogelijk thuis werken. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
  • Behoren tot een risicogroep is geen grond voor ziekmelding.
  • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat de bedongen arbeid te verrichten? Dan kun je hem ziekmelden.
  • Je moet wel zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.
  • Het is niet aan de huisarts om te bepalen of een werknemer kan werken.
  • Behoren tot een risicogroep is geen grond voor ziekmelding. Verkoudheid ook niet. Je werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan moet je het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
  • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat de bedongen arbeid te verrichten? Dan kun je hem ziekmelden.
  • Zwangere vrouwen behoren niet tot een hoogrisicogroep, maar voor zwangeren gelden normaliter al extra beschermingsmaatregelen. Deze blijven van toepassing.
  • Een zwangere heeft recht op vrijstelling van werkzaamheden waarbij de zwangere blootgesteld kan worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19-verdachte personen (neusverkouden, hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen, of werkzaamheden verricht in een laboratoriumomgeving, als zij zichzelf niet voldoende kan beschermen (= onbeschermd contact).

  Je mag jouw zwangere werknemer op deze grond niet ziekmelden.

 • Nee, angst voor het coronavirus is geen reden om zelf te besluiten thuis te blijven. Wel kunnen jullie als werkgever en werknemer daar samen afspraken over maken en gebruikmaken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen).

 • Nee, dat mag niet. Je werknemer kan (voor enkele uren of dagen) kortdurend zorgverlof opnemen. Daarbij geldt wel als criterium dat het ‘noodzakelijk’ is dat hij tijdelijk zelf zorgt voor het zieke gezinslid. Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd voor maximaal twee weken per jaar. De werknemer maakt tijdens dit verlof aanspraak op 70% van het normale salaris en een volledige opbouw van vakantiedagen.

 • Nee, dat mag niet. Jouw gezonde werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Voor de bedrijfseconomische gevolgen kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • Je bent als werkgever verplicht zorg te dragen voor een gezonden en veilige werkplek die voldoet aan de laatste RIVM richtlijnen. Zo kan het voorkomen dat het kantoor niet meer voldoet aan de RIVM richtlijnen en moet je als werkgever een alternatief zoeken. Dit kan een thuiswerkplek zijn, mits dit een veilige werkplek is waar voor lange tijd gewerkt kan worden. Hier kun je je werknemer in voorzien, bijvoorbeeld door het verstrekken van de juiste hulpmiddelen, of door het regelen van een alternatieve locatie die beschikt over geschikte werkplekken.

 • Er bestaat op dit moment in Nederland nog geen recht om thuis te werken. Wel bestaat op grond van de Wet Flexibel Werken voor de werknemer het recht om te verzoeken thuis te mogen werken. Je kunt als werkgever een dergelijk verzoek alleen weigeren vanwege zwaarwegende, bedrijfseconomische omstandigheden. Bijvoorbeeld als het betreffende werk zich niet leent voor thuiswerken of als het niet in het rooster past.

  • Dit hangt af van omstandigheden. Verkoudheid alleen is meestal onvoldoende voor een ziekmelding. Jouw werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan moet je het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kun je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
  • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat de bedongen arbeid te verrichten? Dan kun je hem ziekmelden.
  • Is je werknemer besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan mag je hem niet ziekmelden. Jouw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk, dan moet je het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt je misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel [Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)][6].
  • Als de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, kun je hem ziekmelden.
 • Jouw werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en jouw verzuimverzekeraar biedt dan ook geen dekking.

 • Nee, dat mag niet.

 • Je kunt je werknemer allereerst vragen om thuis te werken. Is dat niet mogelijk, dan kun je hem verzoeken extra verlofdagen op te nemen. Je moet het loon van de werknemer in principe doorbetalen.

 • Je mag je werknemer niet ziekmelden. Voor advies over wat je wel kunt doen, verwijzen wij je graag naar het RIVM en UWV.

 • De rol van de bedrijfsarts is tweeledig:

  • De bedrijfsarts kan de zieke werknemer begeleiden, zoals hij dat
   altijd doet.
  • De bedrijfsarts heeft een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen als een werknemer besmet raakt. Dit doet de bedrijfsarts altijd in overeenstemming met de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een spreekuur bij de bedrijfsarts (of de praktijkondersteuner) is niet (direct) aan de orde. Hiervoor volgen we de regels conform de Wet verbetering poortwachter. Jouw re-integratiespecialist wijst je op de verplichtingen die je als werkgever hebt, zodra dit aan de orde is.
 • De bedrijfsarts kan je advies geven over hoe je (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen kunt nemen om besmetting te voorkomen. De bedrijfsarts handelt hierin conform de richtlijnen/adviezen vanuit het RIVM, die dagelijks aan verandering onderhevig zijn.

 • HCS heeft met Lead Healthcare afspraken gemaakt voor werkgevers om COVID-sneltesten uit te laten voeren. Deze afspraken gelden voor werkgevers die bij HCS zijn aangesloten en hun werknemers. Lees hier meer over de sneltesten.

 • Via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 kun je tijdelijk met voorrang een coronatest aan te vragen voor werknemers in de zorg en het onderwijs die onmisbaar zijn. Check voor de actuele status de website van de Rijksoverheid.

 • Nee, dat mag niet, tenzij je werknemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 • Nee dat mag niet. Wat wel mag:

  • De werknemer vragen zijn gezondheid zelf in de gaten te houden en zichzelf ziek te melden als hij koorts heeft
  • Een werknemer verplicht naar de bedrijfsarts sturen
  • Iemand die hoestend op het werk zit, naar huis sturen
 • Ja, je bent als werkgever verplicht de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen. Bekijk hiervoor deze informatie van de Rijksoverheid.

 • Op grond van artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om, zoveel als in redelijkheid mogelijk is, te zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving en de gezondheid van zijn werknemers. De werkgever moet maatregelen nemen, die voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

 • Nee, dat mag niet.

 • Nee, dat mag niet. Je mag als werkgever niet vragen naar de aard van de ziekte. Een bedrijfsarts mag dat wel.

 • Je blijft als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en voor de re-integratie. NOW is enkel een compensatieregeling voor omzetverlies als gevolg van COVID-19.

 • Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom, mits ze worden doorbetaald.

 • Nee, dat mag niet, want de werknemer is wel in staat om te werken.

Andere vragen over het coronavirus?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.